پدر و مادری کردن اشتباهی

یکی از باورهای اشتباهی که پدر و مادرها در مورد فرزندان خود دارند، از خود گذشتگی بیش از حد است. آنها فکر می‌کنند که بعد از بچه دار شدن هر آنچه که مربوط به خودشان است را باید فراموش کنند و تنها باید به تحقق خواسته های کودکان و فرزندان و…